Javascript,

PHP i altres llenguatges de programació Web

Introducció

Un llenguatge de programació és un idioma artificial dissenyat per a expressar processos que poden ser reproduïts per màquines. Es fan servir per a crear programes que controlen el comportament físic i lògic d’una màquina i per a expressar algorismes amb precisió.

En diem llenguatge perquè està format per un conjunt de símbols, regles sintàctiques i semàntiques que en defineixen l’estructura i el significat dels elements i expressions.

Des de la creació dels primers llenguatges s’han formalitzat diferents classificacions que, a l’hora de la veritat, s’entrecreuen. Classifiquem els llenguatges de programació segons el nivell d’abstracció, segons la forma d’execució i de processar ordres, segons el paradigma de programació que usen, etc.

javascript

JavaScript és un llenguatge script basat en el concepte de prototipus (herència per delegació), implementat originàriament per Netscape Communications Corporation, i que va derivar en l'estàndard ECMAScript. És conegut sobretot pel seu ús en pàgines web, però també s'utilitza en altres aplicacions.

Malgrat el seu nom, JavaScript no deriva del llenguatge de programació Java, però tots dos compartixen una sintaxi similar inspirada en el llenguatge C. Semànticament, JavaScript és més pròxim als llenguatges Self i ActionScript (basat també en l'ECMAScript). El nom "JavaScript" és una marca registrada per Oracle Corporation.

PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular, també pot utilitzar-se per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. Disposa de versions tant per a Windows com per aGNU/Linux, així com d'altres.

PHP es distribueix sota la llicència PHP, que la Free Software Foundation qualifica com a programari lliure. Les sigles són un acrònim recursiu de PHP: Hipertext Preprocessor, tot i que originalment eren les sigles de Personal 

 

El Python és un llenguatge de programació interpretat, centrat a produir un codi net i llegible amb una sintaxi molt clara; això el fa especialment interessant per a introduir-se en el món de la programació ja que, si bé és molt senzill començar a programar amb Python, les opcions de programació avançada són també molt interessants.

És un llenguatge de programació multiparadigma: orientació a objectes, programació imperativa, etc., i també és multiplataforma. Està publicat amb una llicència oberta.

El Java és un llenguatge de programació que deriva principalment de C i C++, s’ha de compilar i es pot executar en qualsevol arquitectura gràcies a la màquina virtual Java (JVM). El Java és un llenguatge de propòsit general basat en classes i orientat a objectes. La principal virtut del codi Java és que és compilat independentment de la màquina on s’hagi d’executar, cosa que permet el que s’anomena WORA (write once, run anywhere). Actualment és un dels llenguatges més usats amb més de deu milions d’usuaris i s’usa principalment per a crear aplicacions de client-servidor en web.

Web per a desenvolupadors en Java: http://learncodethehardway.org/

Especificació del llenguatge: http://docs.oracle.com/javase/specs/

Classificació de llenguatges més usats:http://blog.uchceu.es/informatica/indice-tiboe-ranking-de-lenguajes-de-programacion-mas-utilizados/

Actualment el nombre de llenguatges disponibles està en evolució constant. De mica en mica els llenguatges evolucionen i donen lloc a nous llenguatges enfocats a tasques concretes: la programació visual, la programació per a sistemes operatius mòbils, l’art, etc.

Alguns exemples més són Processing, Ruby i JavaScript.

 

Recursos consultats

https://ca.wikipedia.org/wiki/JavaScript